1A

12V-1A კვების ბლოკი 12 ლარი

2A

12V-2A კვების ბლოკი 15 ლარი

5A

12V-5A კვების ბლოკი 25 ლარი

8A

12V-8A კვების ბლოკი 40 ლარი

12.5A

12V-12.5A კვების ბლოკი 65 ლარი

10A

12V-10A კვების ბლოკი 120 ლარი

20A

12V-20A კვების ბლოკი 150 ლარი

CDS © 2019